پارگی رباط صلیبی زانو

درمان پارگی رباط صلیبی زانو با فیزیوتراپی

رباط صلیبی چیست؟

متقاطع به معنای صلیبی شکل است که بیانگر شکل فضایی آنها هنگام عبور از درون بریدگی بین کوندیل های استخوان ران است.

 هردو لیگامان قدامی و خلفی ضخیم و قوی هستند که نشان دهنده نقش مهم آن در ایجاد ثبات برای زانو است.

 فعالیت هماهنگ هردو لیگامان متقاطع قدامی و خلفی با یکدیگر درجات انتهایی همه حرکات زانو را محدود میکنند.

لیگامان های متقاطع بیشترین مقاومت را در برابر نیروهای برشی قدامی و خلفی بین استخوان ران و ساق ایجاد می کنند. 

این لیگامان ها به حرکت آرتروکینماتیک در زانو کمک می کنند.

 آسیب لیگامان های متقاطع سبب بی‌ثباتی مشخص در مفصل زانو می‌شود و چون این لیگامان ها به خودی خود ترمیم نمی شوند

 نیاز به عمل جراحی دارند. بازسازی جراحی اغلب به صورت اتوگرافت (تاندون پاتلا یا تاندون همسترینگ یا تاندون اداکتور)

 و کمتر شایع به صورت آلوگرفت (لیگامان مصنوعی) انجام می شود.

 این اعمال جراحی در ایجاد ثبات در مفصل زانو موفقیت‌آمیز هستند اما کینماتیک در زانوی ترمیم شده هیچگاه بطور کامل طبیعی نمی شود. 

تحقیقات اخیر نشان می دهند که احتمال آرتروز زانو به دنبال آسیب لیگامان متقاطع قدامی به طور مشخص افزایش می یابد.

ACL لیگامان متقاطع قدامی

ACL شایعترین لیگامان است که در زانو آسیب می بیند نزدیک به نیمی از همه آسیب های این لیگامان 

در افراد ۱۵ تا ۲۵ سال و اغلب حین فعالیت های ورزشی با شدت بالا مانند فوتبال ،

 اسکی در سرپایینی ، چوگان ، بسکتبال و فوتبال آمریکایی اتفاق می افتد.

اکثر پارگی های این لیگامان شامل نیمه دررفتگی گذرای زانوست که ترومای ثانویه ای به بافت های دیگر 

شامل استخوان ، غضروف مفصلی ، مینیسک ها یا MCL اعمال میکند.

PCL لیگامان متقاطع خلفی

لیگامان متقاطع خلفی منبع مهم دیگری از مقاومت را در برابر نیروهای برشی زانو ایجاد می کند

 این لیگامان کمی ضخیم تر از لیگامان متقاطع قدامی است ولی نقش کمتری در ثبات مفصل زانو دارد .

آسیب این لیگامان تنها ۵ تا ۲۰ درصد آسیب های مفصل زانو را شامل میشود

 و افتادن با زانوی خیلی خمیده رایج ترین مکانیسم آسیب آن است.

رایج ترین شکل آسیب با انرژی بالا ، آسیب ناشی از ضربه داشبورد است 

که در آن زانوی مسافر به داشبورد اتومبیل برخورد میکند.

درمان پارگی رباط صلیبی زانو

میزان درجه آسیب از طریق معاینات حضوری توسط متخصص مشخص می شود 

و در هر سه نوع آسیب لیگامان های زانو (خفیف ، متوسط ، شدید) و حتی بعد از جراحی ترمیمی ، 

فیزیوتراپی جزء ضروری موفقیت درمان ضایعات زانو می باشد.

فیزیوتراپی مهمترین نقش را در موارد زیر دارد:

کاهش درد و التهاب توسط جریان الکتریکی ، التراسوند ، لیزر

افزایش قدرت عضلات توسط تمرین درمانی

انجام موبیلیزیشن و تکنیک های دستی جهت حفظ و افزایش دامنه حرکتی

اصلاح الگوی راه رفتن

اجرای پروتکل های تمرینی درمانی با توجه به روز دقیق آسیب و یا جراحی

آموزش های محدودیت های اجباری در هر دوره از بازه ی درمانی

 هدف فیزیوتراپی کاهش درد و افزایش قدرت ، کنترل و الگوی فعالیت طبیعی عضلات زانو می باشد .