هزینه فیزیوتراپی

هزینه ها و قیمت های فیزیوتراپی

فهرست تغییرات تعرفه فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مصوب وزارت بهداشت :

قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۰

انجمن فیزیوتراپی ایران

 

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۷۴۴۵۸۶۶۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۷۷۰۰۰ ریال و جزء فنی ۶۴۴۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

 

 هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
با بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
 هزینه ارزیابی برای
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه۱,۰۵۱,۲۰۰۸۷۱,۳۷۷۱۹۳,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه۱,۷۴۲,۳۰۰۱,۳۸۲,۶۵۴۱۹۳,۹۰۰

 

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می گردد.

 

کد ملی
خدمت
شرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۲,۱۱۹,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱.۷۶۹۱,۱۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۴۰۵,۱۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۱,۵۲۰,۰۰۰هر جلسه ۲۰ دقیقه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۱,۸۴۲,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۲,۱۶۴,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۰۵۹,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۱,۱۹۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۸۵۱,۷۵۰هر جلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۱,۱۹۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۷۹۲,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۴۷۹,۲۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۵۹۹,۰۰۰هر جلسه

هزینه فیزیوتراپی با دفترچه تامین اجتماعی

تعرفه فیزیوتراپی جنرال هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۸۷,۱۳۷ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی با دفترچه بیمه سلامت

تعرفه فیزیوتراپی جنرال هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ  ۸۷,۱۳۷ تومان می باشد.

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰

انجمن فیزیوتراپی ایران

 

به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶ه و شماره ۵۷۳۶/ت۵۸۶۶۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ نرخ نامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

 

تعدادمبلغ (ریال)توضیحات
فیزیوتراپی در منزل | یک ناحیه۳,۹۰۰,۰۰۰هر جلسه
فیزیوتراپی دو ناحیه۴,۶۰۰,۰۰۰هر جلسه
فیزیوتراپی سه ناحیه۶,۰۰۰,۰۰۰هر جلسه
فیزیوتراپی چهار ناحیه۳,۳۰۰,۰۰۰هر جلسه

 

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه می گردد.

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۰ارزیابی۰.۷۱۹۳,۹۰۰یکبار برای هر دوره درمانی
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۵۳۳,۹۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۵۳۳,۹۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۴۷۹,۲۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۵۹۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۳۶۰,۱۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۷۹۲,۹۰۰هرجلسه | هرناحیه

تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۴ سال اخیر

کد ملیشرح درمانضریب ۱۴۰۰مبلغ ۱۴۰۰ضریب ۱۳۹۹مبلغ ۱۳۹۹ضریب ۱۳۹۸مبلغ ۱۳۹۸ضریب ۱۳۹۷مبلغ ۱۳۹۷توضیحات
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۲,۱۱۹,۰۰۰۵۱,۳۷۳,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱.۷۶۹۱,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰    هرجلسه
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۴۰۵,۱۰۰۱۲۴۱,۱۹۰۱۲۰۳,۳۰۰۱۲۰۳,۳۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۱,۵۲۰,۰۰۰      هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک دستی | تمرین درمانی۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۱,۸۴۲,۰۰۰۴۱,۱۴۶,۲۰۰۴۹۸۶,۰۰۰۴۹۸۶,۰۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۲,۱۶۴,۰۰۰۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۰۵۹,۵۰۰       
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۱,۱۹۸,۰۰۰       
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۸۵۱,۷۵۰۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۱,۱۹۸,۰۰۰۳۷۹۹,۹۰۰۳۷۰۹,۰۰۰۳۷۰۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۷۹۲,۹۰۰۲.۲۵۵۸,۷۱۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۴۷۹,۲۰۰۱.۲۳۱۹,۹۶۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۵۹۹,۰۰۰۱.۵۳۹۹,۹۵۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه | ۱ناحیه

نمودار تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۴ سال اخیر

نمودار تغییرات مبالغ تعرفه های فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی

قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۳۹۹

 

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹ مورخ (۱۳۹۹/۱۱/۱۵)

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

 

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۳۲۴۹۶۵۸۳۸۵ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶۸۰۰ ریال و جزء فنی ۴۶۷۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

 

تعدادمبلغ (ریال)توضیحات
یک ناحیه۱,۳۳۴,۸۲۰هر جلسه
دو ناحیه۱,۸۶۴,۵۰۰هر جلسه
سه ناحیه۲,۳۹۴,۱۸۰هر جلسه
چهار ناحیه۲,۹۲۳,۸۶۰هر جلسه

 

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در جلسه اول مبلغ ۱۵۸,۷۶۰ ریال بابت ارزیابی (کد ۹۰۱۶۲۰) به مبالغ فوق اضافه می گردد. در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.

 

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۹۴,۹۴۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۳۹۴,۹۴۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۳۶۸,۲۴۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۴۶۰,۳۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۶۱۹,۰۶۰هرجلسه | هرناحیه

 

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

 

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۳۴۶,۳۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

بر اساس تمام این نکات هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عمومی شامل دستگاه های جریان الکتریکی ، مادون قرمز ، التراسوند و هات پک ، برای یک ناحیه درمان با بیمه تامین اجتماعی  و سلامت جلسه ای ۶۱۱,۹۳۲ ریال و هزینه ارزیابی یک دوره درمانی ۱۵۸,۷۶۰ ریال میباشد.

هزینه درمان فیزیوتراپی بصورت آزاد به ازای یک جلسه مبلغ ۷۵۲,۱۰۰ ریال میباشد.

هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عضلات کف لگن توسط دستگاه بیوفیدبک براساس نرخ مصوب سال ۹۹ مبلغ ۱۸۰هزار تومان میباشد.

 

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۲۴۱,۱۹۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۱,۱۴۶,۲۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۷۹۹,۹۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۳۱۹,۹۶۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۹۹,۹۵۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۵۸,۷۱۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۳۷۳,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات در منزل | هوم ویزیت | فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰هرجلسه

 

درصورت هرگونه ابهام در مورد هزینه ها و همچنین نیاز به آگاهی بیشتر و مشاوره تخصصی در زمینه

فیزیوتراپی ، انواع درمانها ، بیماری ها و همچنین سایر خدمات کلینیک میتوانید

از طریق راههای ارتباطی موجود در قسمت تماس با ما اقدام فرمایید.

 

از سایر بخشهای وب سایت ما دیدن فرمایید.

قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۳۹۸

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸

انجمن فیزیوتراپی ایران

 

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۷۶۲/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت

 در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۱۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۲۷۷,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

جهت درمان در منزل به تعرفه آزاد مبلغ ۴۸۶۰۰ ریال کد  ۹۰۱۹۹۵ معادل k 25/2 اضافه میگردد.

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۲۰۳,۳۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۹۸۶,۰۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۷۰۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۲۸۳,۶۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۵۴,۵۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۰۵,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ درمانی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۲۰۲,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات فیزیوتراپی در منزل ۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه

قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۳۹۷

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۷

انجمن فیزیوتراپی ایران

 

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۵۳۰۳/۱۳۸۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ضریب ک تعرفه خدمات سلامت

 در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۱۶۰۰۰ ریال و جزء فنی ۲۲۱۴۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰.۸۱۷,۵۵۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۲۱,۹۸۷هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۲۱,۹۸۷هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۸۷,۴۸۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۶۵,۳۴۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۲۶,۱۳۶هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۲,۶۷۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۴۷,۷۹۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ درمانی۱۱۵۰,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراتور۱.۷۵۳۸,۳۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۹۸,۵۵۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱۰۹,۰۸۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱۴۱,۴۸۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱۴۱,۴۸۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱۱۵۰,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات فیزیوتراپی در منزل ۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.