فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟

فیزیوتراپی چه بیماری های را درمان می کند؟ با فیزیوتراپی چه بیماریهایی درمان می شود؟ فیزیوتراپی برای چه چیزی مفید است؟ فیزیوتراپی برای درمان کدام بیماری است؟ فیزیوتراپی برای کدام قسمت از بدن مفید است ؟ فیزیوتراپی برای کجای بدن استفاده می شود؟