فیزیوتراپیست کیست و چه می کند؟

فیزیوتراپیست دقیقاً چه کار می کند؟
کار فیزیوتراپیست چیه؟
فیزیوتراپیست دکتر چیه؟
فیزیوتراپ کارش چیه؟
دکتر فیزیوتراپ چکار می کنه؟